نام ونام خانوادگي :  حسين محبي
دانشکده:  رياضي و کامپيوتر
گروه:  رياضي
رشته-گرايش:  رياضي - آناليز
مدرک تحصيلي:  دکتري
مرتبه علمي:  استاد
پست الکترونيکي
hmohebi@mail.uk.ac.ir
تلفن:  Home:+98-341-2653160 (mobile: +98-9131401195)
فاکس: +98-341-3221080
آدرس محل کار:  دانشگاه شهيد باهنر کرمان
زمينه هاي تخصصي : آناليز محدب – آناليز يکنوا – نظريه بهترين تقريب – بهينه سازي